+31-(0)646 415 425
Reservation|Reservierung

Emma's B&B

Your stay in center Enschede!

TERMS/VOORWAARDEN

 

GENERAL TERMS & CONDITIONS EMMA’S BED & BREAKFAST IN ENSCHEDE.

 

We wish welcome in Emma’s Bed & Breakfast and kindly request you to read below mentioned terms and conditions.

1. General

* Fam. De Grauw is owner and manager of Emma’s B&B. The owner can replace him/herself by an other family member.

* These Terms & Conditions are applicable to all users of Emma’s Bed & Breakfast located on Emmastraat 29 in Enschede.

* By booking/reserving a stay in our Bed & Breakfast these terms become applicable.

* A sample of these terms can be given on request to users.

* Guestes are to have an existing living/home address.

* The manager is not liable for any damage, loss or theft of user's properties.

   In case of litigation, all (legal) costs are for account of the user(s).

* All risks with relation to a stay in Emma’s B&B are for account of the user(s).

* Damages and missings of movable and immovable properties of the owner are to be reported inmediately and compensated to the owner.

* Guests are to follow the instructions made by the owner.

* The mager is allowed to, in case of infringement upon these terms and improper behaviour, refuse entrance to Emma’s B&B, without further notice and reasons and without refund of accommodation costs.

* The manager's administration is determined in case of mutual disagreement between the users unless he/she can prove the opposite.

* Guests of Emma's B & B should adhere to the following regulations.

2. Reservation and confirmation

* The rental agreement can be done oral, by phone, in written or per E-mail.

* Upon receipt of your reservation request Emma's B & B  sends a confirmation (if space is available). By doing so the reservation is final.

* The manager is allowed to request a down-payment for a reservation.

* For reservation confirmations we refer to these terms.

* No extra charges will be made in case of a reservation at our B&B.

3. Payment

* The accommodation costs in Emma's B & B are to be paid in cash upon arrival. The owner may, in consultation with the user, differ of this condition. 

* In case of non-payment invoices will be handed over and eventual discounts will expire.  

* In case of longer stay, payments are to be made up front per month.

* Stay is possible from one single night up to a maximum of 335 (consecutive) nights.

* The prices can be found on our website: http://www.emmastraat29.webs.com.

4. Cancellation

* If you are not able to fulfill the lease, you are to inform us as soon as possible.

* In case of cancellation, you are to pay the manager a compensation, which is as follows:

- in case of cancellation within 1 week before commencing date, 50% of the agreed price.

- in case of cancellation within 48 hours before commencing date, 100% of the agreed price.

The compensation will either be (partly) deducted from the down-payment in case of payment through PayPal or is due to transfer on the following bank account number: 758185030 o.b.o.

P. de Grauw

Emmastraat 29

7513 BA  ENSCHEDE

[email protected]

053 – 4306464

06-46-415425

06-21835707

5. Force Majeure

-Emma's B&B is not liable for failure to perform its obligations due to force majeure. Examples of Force majeure are, disease of pesonel which makes reasonable management impossible, war, riot, flood, acts of war, terrorism, fire, flood and / or government action(s). Emma's B & B is not obliged to pay any compensation. 

 

HOUSE REGULATIONS

Departure and arrival

* Upon arrival, you must first report your arrival to the owner and you will be asked to show your ID and, if applicable, fill out and sign the registration form.

* On the day of arrival you can use the appartment after 16.00 hours.

* On the day of departure your appartment has to be free at 12.00 hours.

* The above mentioned times may only differ after consultation with the manager.

* Restitution wil not take place in case of earlier departure.

Breakfast

* Breakfast is served if you let us know when booking. The price of this can be found on the website.

* Breakfast is served to your room on mutually agreed time.

Your stay

* Noise, particularly between 22.00 and 07.00 hours and all Sunday, should be avoided. 

* Radio's and televisions should not be of any annoyance to others.

* Use of the B&B by third parties is not allowed.

* Visitors without authorization from the administrator are not to stay without extra charge in the Bed & Breakfast.

* The appartment should be kept clean and tidy during stay and upon departure.

* Waste should be deposited to the dustbin(s).

* A fire extinguisher is available in the hallway. In case of fire immediately warn the manager.

* Immediately notify the administrator in case of presence of suspicious persons .

* Pets are not allowed in Emma’s B&B.

* Smoking is prohibited in Emma’s B&B.

 

We wish you a pleasant stay in our Bed & Breakfast.

Enschede, 29th of March 2009

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EMMA’S BED & BREAKFAST IN ENSCHEDE.

 

Wij heten u van harte welkom in Emma’s Bed & Breakfast en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

* Fam. De Grauw is eigenaar en beheerder van Emma’s B&B. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.

* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Emma’s Bed & Breakfast aan de Emmastraat 29 te Enschede.

* Met het boeken/reserveren van een verblijf in onze Bed en Breakfast worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

* Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

* Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

* De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

   Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

* Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Emma’s B&B zijn voor rekening van de gebruikers.

* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de

   gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

* Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

* De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met

   onmiddellijke ingang de toegang tot Emma’s B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

* De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het

   tegendeel kunnen bewijzen.

* Gasten van Emma’s B&B dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement

2. Reservering en bevestiging

* De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail worden aangegaan.

* Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Emma’s B&B een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.

* Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

* Voor het reserveren van een verblijf in Emma’s B&B worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. Betaling

* De verblijfskosten in Emma’s B&B dienen bij aankomst contant te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.

*Bij wanbetaling worden rekeningen uit handen gegeven en vervallen alle eventuele kortingen.

* Bij langer verblijf dient telkens per maand vooruit te worden betaald.

* Verblijf is mogelijk vanaf één nacht tot maximaal 335 (aaneensluitende) nachten.

* De tarieven vindt u terug onder op de website: http://www.emmastraat29.webs.com.

4. Annulering

* Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo   spoedig mogelijk bij ons te melden.

* Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

- bij een annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs

- bij een annulering binnen 48 uur voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding wordt (gedeeltelijk) ingehouden op de aanbetaling, in geval van aanbetalingen via PayPal, of dient te worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: 758185030 t.n.v.

P. de Grauw

Emmastraat 29

7513 BA  ENSCHEDE

[email protected]

053 – 4306464

06-46-415425

06-21835707

5. Overmacht 

-Emma's B&B is de gast geen aansprakelijkheid verschuldigd voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; ziekte die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog(s)gevaar, oproer, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen. Emma's B&B is niet verplicht tot enige schadevergoeding.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

* Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar en zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen en, indien van toepassing, het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.

* Op de dag van aankomst kunt u na 16.00 uur uw Bed & Breakfast gebruiken.

* Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast om 12.00 uur vrij te zijn.

* Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

* Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

* Het ontbijt wordt geserveerd indien u dit kenbaar maakt bij uw reservering. De prijs hiervan staat op de

   website.

* Het ontbijt wordt op onderling afgesproken tijd naar uw kamer gebracht.

Uw verblijf

* Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.

* Radio's en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.

* Gebruik door derden van de bed & breakfast is niet toegestaan.

* Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en niet zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.

* De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.

* Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd.

* Een brandblusapparaat staat ter beschikking op de gang. In geval van brand direct de beheerder   waarschuwen.

* De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

* Huisdieren zijn in Emma’s B&B niet toegestaan.

* Roken in Emma’s B&B is niet toegestaan.

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast.

Enschede, 29 maart 2009

 

Members Area

Recent Photos